Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

1. Opći dio

1.1 Sve usluge navedene na web stranici www.1ainternet.hr pruža tvrtka 1A internet d.o.o. U nastavku, izvođač označava tvrtku:

1A internet d.o.o.,
NEK 2 naselje,
8270 Krško, Slovenija.

U nastavku pod naručiteljem podrazumijevamo: tvrtku, fizičku osobu, fizičku osobu koja obavlja djelatnost, organizaciju kojoj Izvršitelj pruža usluge.

1.2 Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve usluge koje pruža Izvršitelj ili na sve pravne odnose između Izvršitelja i Naručitelja, na sve poslovne uvjete na koje se poziva, nudi ili predlaže Naručitelj, osim u slučajevima kada Izvršitelj daje u pisanom obliku vaš izričiti pristanak za korištenje različitih uvjeta poslovanja.

1.3 U slučaju narudžbe putem e-maila ili telefona, smatra se da je Kupac pročitao ove Uvjete poslovanja i da se s njima u cijelosti slaže.

2. Obveze Izvođača i Naručitelja

2.1 Izvođač se obvezuje sve naručene usluge izvršiti kvalitetno iu dogovorenom roku.

2.2 Izvođač ne jamči za točnost informacija na web stranici www.1ainternet.net, koja je samo informativnog karaktera, niti preuzima bilo kakvu, izravnu ili neizravnu, kompenzaciju ili drugu odgovornost za pogreške u bilo kojoj pruženoj usluzi.

2.3 Ugovor između Naručitelja i Izvršitelja je sklopljen kada Izvršitelj pisanim putem potvrdi narudžbu Naručitelja.

2.4 Unos osobnih podataka u online narudžbu na www.1ainternet.hr nužan je isključivo za ispravno izvršenje usluga. Izvođač nikada neće prenijeti, prodati, iznajmiti ili na drugi način trgovati vašim osobnim podacima. Vaši osobni podaci nikada neće biti korišteni ako se ne slažete s načinom na koji se koriste.

2.5 Izvršitelj jamči najstrožu zaštitu službenih i poslovnih tajni Naručitelja te ih ni pod kojim uvjetima nema pravo učiniti dostupnima trećim osobama.

2.6 Ukoliko Naručitelj to nije izričito zabranio, Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama. Izvršitelj štiti sve dobivene podatke o Pretplatnicima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćanjem ponude klijent pristaje na korištenje ovih podataka i za potrebe eventualne obavijesti o ponudi. Ukoliko Pretplatnik to ne želi, o tome se može izjasniti prilikom prijave.

2.7 Nakon izvršene usluge, Klijent je dužan pregledati rezultate usluge i eventualnu reklamaciju podnijeti u pisanom obliku najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isporuke. U slučaju da Naručitelj propusti zakonski rok za podnošenje prigovora, Izvršitelj neće postupati po prigovoru. Izvršitelj ne jamči kvalitetu usluga koje Izvršitelj pruža na izričit zahtjev Naručitelja u neprimjereno kratkom roku.

2.8 Zbog kašnjenja u pružanju usluge, Klijent ne može odbiti izvršenje usluge i raskinuti ugovor. Izvršitelj ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za posljedice bilo kakvog kašnjenja u izvršenju usluge.

2.9 Kupac može otkazati narudžbu u roku od 3 sata nakon slanja narudžbe putem e-maila ili telefona.

2.10 Narudžbe zaprimljene do 12 sati tretiraju se kao narudžbe zaprimljene tog dana, tako da rok počinje teći od tog dana.

2.11 Ugovoreni rokovi mogu se promijeniti u slučaju više sile, kao što je elementarna nepogoda, nestanak struje na duži vremenski period ili duži prekid interneta.

2.12 Svi dizajnirani materijali ostaju vlasništvo 1A internet d.o.o. i zaštićeni su zakonom o intelektualnom vlasništvu. Korisniku (pretplatniku) je dopušteno korištenje pod komercijalnim uvjetima odn uz izričitu pismenu suglasnost naše tvrtke.

3. Promjena uvjeta

1A internet d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu čim se objave.

4. Pristanak

Korištenjem usluga na web stranici www.1ainternet.hr potvrđujete da ste upoznati i da se slažete sa svim gore navedenim uvjetima.

5. Predračun i sklapanje ugovora

5.1 Procjena troškova i cijena koju daje Izvođač nisu obvezujući za Izvođača. Izvršitelj zadržava pravo promjene cijene ili uvjeta ukoliko prije ponude nije imao uvid u cjelokupnu ponudu usluga.

5.2 Rok do kojeg se usluga mora izvršiti utvrđuje se uvidom u materijale i narudžbu. Vikendi i praznici, dan narudžbe i dan završetka nisu uključeni u vrijeme usluge.

5.3 Pod uvjetom da Naručitelj pisanim ili usmenim putem prihvati ponudu Izvršitelja, odnosno pisanu potvrdu Izvršitelja o prihvaćanju narudžbe od strane Naručitelja u slučaju da Izvršitelj nije dao ponudu, to znači sklapanje ugovora.

5.4 Izvršitelj može bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu smatrati Naručiteljem, osim u slučaju kada je ta osoba izričito naglasila da djeluje u ime i za račun treće strane, čije ime i adresu će dostaviti Izvršitelju po izvršenju narudžbe i dostavljene dokaze o suglasnosti treće strane.

5.5 Dogovori i obećanja predstavnika ili zaposlenika Izvršitelja obvezuju Izvršitelja samo ako Izvršitelj takve dogovore potvrdi pismenim putem.

5.6 U slučaju sumnje u platežnu sposobnost Naručitelja, velikih narudžbi, narudžbi privatnih ili inozemnih Naručitelja, te u drugim slučajevima kada Izvršitelj smatra da je to potrebno, Izvršitelj ima pravo zatražiti avans ili plaćanje unaprijed od Naručitelja, prije izvršenja naloga. Fizičke osobe moraju bezuvjetno unaprijed podmiriti svoje obveze.


6. Promjena uvjeta
6.1 Ukoliko nije drugačije navedeno, Klijent je dužan platiti ugovoreni iznos za obavljene usluge u roku od osam (8) dana. Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Izvršitelja. U slučaju zakašnjelog plaćanja, Izvođač će zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

6.2 Naručitelj može koristiti pružene usluge tek nakon što je u cijelosti podmiren račun koji je izdao Izvršitelj.

6.3 Ukoliko Pretplatnik želi otkazati već naručenu uslugu prije ugovorenog roka, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju Naručitelj je dužan platiti Izvršitelju sve troškove nastale njegovim odustajanjem.

6.4 Pravnim osobama nakon obavljene usluge izdaje se račun. U slučaju velikih narudžbi (to procjenjuje Izvršitelj) dinamika plaćanja se dogovara posebno.

6.5 U slučaju da Naručitelj ni nakon primljene opomene nije podmirio svoj dug, Izvršitelj može koristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih osoba i sl.).

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje performansi web stranice. Više informacija možete pronaći u našoj politici kolačića.